IL­-ĦARSIEN SOĊJALI U AMBJENTALI TA’ PAJJIŻNA


NewsBook

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

IL-­ĦARSIEN SOĊJALI U AMBJENTALI TA’ PAJJIŻNA

 Alfred E. Baldacchino

 Għal dawn l­-aħħar 40 sena, numru ta’ għaqdiet voluntarji ħadmu bla heda biex qajmu kuxjenza soċjali favur il­-ħarsien tal­-ambjent. Din wasslet biex twaqqaf id­-Dipartiment għall­-Ħarsien tal­-Ambjent,

Meta fl­-2002 l­-Awtorità tal­-Ippjanar ħatfet f’idejha r­-responsabbiltajiet ambjentali bil­-għajnuna politika, wasslet biex id­-Direttorat tal­Ambjent kważi ġie eliminat. Il­-MEPA qatt ma fehmet u għada sal-lum ma tistax u ma tridx tifhem ir­-responsabbiltà ambjentali u soċjali, tant li l-Direttorat tal­-Ambjent sar is­-Sindirella fil­-MEPA, u llum huwa orfni u jinstab fil­-limbu. Saħansitra llum din l­-Awtorità tinjora mhux biss legislazzjoni u regolamenti li għamlet hija stess, imma anki l­-obbligi internazzjonali bħal dawk tal­-UE. Il­-MEPA falliet kompletament fir­-responsabbiltajiet tagħha lejn il­-poplu u lejn l­ambjent tagħna lkoll, mingħajr ebda mistħija jew rimors.

Il­-MEPA falliet kompletament fir­-responsabbiltajiet tagħha lejn il­-poplu u lejn l­ambjent tagħna lkoll, mingħajr ebda mistħija jew rimors.

Il­-MEPA falliet kompletament fir-responsabbiltajiet tagħha  lejn il-poplu u lejn l­-ambjent tagħna lkoll, mingħajr ebda mistħija jew rimors.

Mhux hekk biss imma dak li nbena bil­-kontribut ta’ kulhadd, qiegħed jiġi mmermer u mormi. Dan jidher minn numru ta’ dokumenti pubblikati mill-MEPA stess li sejrin iwasslu biex l­-ambjent ikun jista’ jinħataf, jiġi stuprat u abbużat minm min jixtieq, mingħajr wisq xkiel u bil­-barka tal-MEPA. U mhux sejjer ikun faċli għall-Ministru tal­-ambjent meta jieħu f’idejh id-Direttorat tal-Ambjent.

Ħarsa lejn id­-dokumenti li l­-MEPA poġġiet quddiem il­-poplu biex tisma’ l-fehmiet tiegħu, jinkludu:

 • Politika ġdida għall­-iżvilupp barra ż­-żona tal­-iżvilupp (ODZ) fejn bil-kemm hemm referenza għall­-biodiversità u obbligi internazzjonali, u mingħajr konsultazzjoni ta’ xejn lanqas mal­-Ministeru tal­-ambjent.
 • It­-twaqqif ta’ Awtorità għall­-Iżvilupp tal­-Ippjanar (DPA) li aktar tgħin lil min jixtieq jisfrutta l­-ambjent milli tgħin lil min irid iħarsu.
 • L­-iSPED (Structrure Plan for Environment and Planning) li wkoll juri nuqqas ta’ viżjoni għall­-ħarsien tal­-ambjent u jikkonferma li l­MEPA qatt ma kellha xi rieda biex tifhem din ir­-responsabbiltà.

Meta l­-MEPA qiegħda fil­-portfolio tal­-Prim Ministru, wieħed jistaqsi jekk il­MEPA qabdetx din il­-linja għax taħseb li għandha r­-riħ fil­-qala.

Kien hemm it-­tama u x­-xewqa li partit li għandu viżjoni soċjali u ambjentali seta’ jwaqqaf din il­-ħsara nazzjonali. Imma mhux talli l­-ġerħa ambjentali ma bdietx tfieq, iżda sfortunatament bdiet tikkankra, dejjem grazzi lill­-MEPA.

Huwa b’dispjacir ngħid li minn dak li qed jiġri, dak li qed jitfassal, u dak li mhux qed isir biex l­-ambjent jiġi mħares fuq bażi professjonali, l­-viżjoni soċjali u ambjentali qabdet it­-triq aktar mgħaġġla biex titlef ruħha wara t­tlellix tal­-mument u t­-tinbix kummerċjali. U min hu responsabbli?

Irrid nagħmila ċara li fil­-MEPA hemm uffiċjali kwalifikati serji u professjonali fil­qasam tal­-immanniġġar nofsani (middle management). Li kieku dawn tħallew ifasslu d­-dokumenti fuq imsemmija li qed tfassal il­MEPA, kien ikun hemm aktar serjetà f’din il­-viżjoni. U dan iwassal biex wieħed jgħid li jew dawn in-nies professjonali ma kinux involuti jew inkella l­-pariri professjonali tagħhom ġew imwarrba. Jidher li l­moħħ li fassal id­-dokumenti dwar il­-politika tal­-ODZ xtaq, jew ried jogħġob biss lill­-ispekulaturi.

Wieħed jittma li s-Segretarju Parlamentari l­-ġdid, l­-Onor. Dr Michael Falzon, jifhem, jiżen sewwa, jixtarr u jħoss ir­-responsabbiltà tal­-mod kif l-ambjent soċjali u dak ekoloġiku ta’ pajjiżna sejrin ikunu mneżża minn kull ħarsien professjonali b’din il­-politika l­-ġdida li qed tissuġġerixxi l­-MEPA.

Veru li hija r­-responsabbiltà tas­-Segretarju Parlamentari li jiddeċiedi hu l-politika soċjali u ambjentali. Imma dan irid isir bil­-għajnuna u bdil ta’ ideat bis­-serjetà u professjonali tal­-entitajiet soċjali kollha, wara kollox kif kien imwiegħed.

Veru wkoll li kemm l­-għaqdiet ambjentali mhux governattivi kif ukoll dawk kollha li għandhom għal qalbhom l­-interess ġenwin nazzjonali kemm fil-qasam soċjali kif ukoll f’dak ekoloġiku, huma mħassba bil-kbir fuq iż-żarmar jew dgħufija tal­-politika u legislazzjoni tal­-ħarsien u l-immaniġġar professjonali f’l­oqsma soċjali u ambjentali.

Din il­-biża tal­-qerda soċjali u ambjentali ma tistax ma tikberx meta l­-MEPA ­ l-awtorità mħallsa u fdata mill­-poplu Malti biex tħares il-qasam ambjentali u soċjali, kemm tal­-lum u kemm dak ta’ għada – qiegħda hi stess tfassal u tissuġġerixxi din it­-triq li sejra twassal għal ­aktar problemi u qerda f’dawn l-oqsma.

Veru wkoll li kemm il­-ġenerazzjoni tagħna u dawk ta’ għada għad jistmerru lil dawk li sejrin iwasslu għal dan l-impatt negattiv soċjali u ambjentali ta’ pajjizna. Li kieku jiddependi minni kont ngħajjat lura r-rapreżentant tal-għaqdiet mhux governattivi ambjentali minn fuq il-bord tal-MEPA, L-għaqdiet ma jixirqilhomx ikunu parti minn din il-farsa u din l-istraġi.

Mhux biżżejjed li wieħed jgħid li lest li jisma’ jekk dak li jingħad fl-interess soċjali u ambjentali nazzjonali ma jiġix infilsat fil-politika għal ġid tal-pajjiż kollu biex kulħadd ikun parti mid-deċżijoni, u mhux settur wieħed biss.

Jekk verament wieħed jixtieq futur sabiħ għall-­ambjent u s-soċjetà Maltija, u dan mhux bil-kliem imma bil-fatti, il-futur irid jiġi mfassal fuq il-mejda professjonali ma’ kulħadd, xi ħaġa li sfortunatament ħadd ma jista’ jgħid li qed issir.

aebaldacchino@gmail.com

6 Responses to IL­-ĦARSIEN SOĊJALI U AMBJENTALI TA’ PAJJIŻNA

 1. Godfrey Camilleri says:

  Proset Alfred ghal dan l-artiklu; hemm xi cans li int tiehu sehem f’xi wiehed mill-bordijiet li jista jkollom leverage fuq il-Mepa?

  • Grazzi Godfrey.
   L-mod kif wieħed jista’ jagħmel leverage fuq il-MEPA (u fuq kull awtorità oħra) hija li wieħed jesprimi l-opinjoni tiegħu fil-media biex titqajjem u tissaħħaħ il-kuxjenza pubblika.
   Napuljun kien jgħid li s-skiet huwa l-akbar arma tal-politikanti.

   • Godfrey Camilleri says:

    Grazzi tar-risposta Alfred; naqbel mieghek u mela kompli ikteb artikli bhal ma qieghed tikteb; forsi jkun hemm aktar opinjonisti li jiktbu fuq das-suggett ghaliex kitbiet minn bniedem wiehed jistghu jibdew ma jaghtux kashom.

 2. A Mallia says:

  Artiklu interessanti Alfred izda donnok tahseb li l-MEPA hija xi organizzazzjoni awtonoma! Hlief ghal ftit snin fil-bidu tad-90ijiet il-MEPA, kif ukoll il-PA u l-EPD qabilha, ghamlu dak li jkun ordnat lilhom mill-Gvern tal-gurnata (forsi kultant iktar minn semplici direzzjoni ta’ policy, li Gvern dejjem ghandu jaghti). Allura, la huwa veru li l-PA ‘hatfet’ taht idejha l-ambjent (din ir-responsabbilta kienet moghtija lilha) u lanqas huwa veru li l-MEPA tfassal xi politika minn rajha. Il-politiku dejjem involut u jordna. Ghalhekk il-policies li l-MEPA qed tfassal illum u li inti tant sewwa qed twassal it-thassib tieghek dwarhom, huma kollha frott tad-direzzjoni gdida fil-qasam tal-ambjent u l-ippjanar. Direzzjoni moghtija mill-Gvern tal-gurnata u ghalhekk ma nafx kemm is-Segretarju Parlamentari il-gdid ser ikolli is-sahha li jbiddel dak li ordna ta’ qablu! J’Alla dan jigri u l-ambjent, l-ekologija u l-bijodiversita jinghataw l-importanza Li jisthoqqilhom u l-harsien li tant ghandhom bzonn.

  • In-nies li jiġu appuntati mill-gvernijiet fuq bordijet bħal tal-MEPA kollha huma paraventu għad-deċiżjonijiet tal-gvernijiet tal-ġurnata. U l-lejaltà ta’ nies appuntati b’dan il-mod hija kollha murija lejn minn poġġihom hemm u tahom salarju. Ir-responsabbiltà lejn l-ambjent u lejn is-soċjeta hija sekondarja. Dan kollu wieħed jista’ jarah minn kull deċiżjoni li tittieħed.

   Huwa għalhekk li jien nistaqsi jekk illum għadx baqa’ professjonaliżmu, kuxjenza u etika. Jekk tmur xi ħaġa ħażina wara deċiżjoni ta’ dawn il-bordijiet, ir-responsabbiltà hija tagħhom u mhux ta’ minn qabbadhom jew ġielhom jieħdu d-deċiżjoni.

 3. jidher li kull gvern ghamel uzu abbuziv mil- MEPA u dan ghas semplici raguni li hemm il- perkacci kbar madwar dan is- settur . Nazzarda nghid huwa l- aktar settur profitabbli . Ghalhekk nqabel perfettament mieghek Alfred . L-ambjent huwa sekondarju ghal dawn in- nies specjalment politici . La il- gvern ta’ qabel u lanqas dal- gvern ma jridu MEPA serja . Rivoluzzjoni populista biss tbiddel l-andament ambjentali sfruttat mil- gvernijiet .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: